Česká škola Dornovy metody pro zvířata

Staňte se certifikovaným terapeutem

 

Záměrem České školy Dornovy metody pro zvířata je nabídnout možnost komplexního vzdělávání na kurzech, seminářích i v praktickém výcviku. Umožnit získání znalostí o anatomii opěrného aparátu zvířat a pochopit jeho funkci. Osvojit si Dornovu metodu a naučit se ji provádět v praxi. Naučit se ošetřovat zdravá zvířata ve výcviku, sportu a pracovním vytížení, ale také zvířata s omezením funkce opěrného aparátu. Naučit se přístupu a zacházení se zvířetem při ošetření Dornovou metodou s pochopením hlubších souvislostí zvířecího těla a psychiky.

V neposlední řadě chceme také vytvořit z nadšenců a příznivců Dornovy metody komunitu lidí, kteří svou poctivou prací a citlivým přístupem budou pomáhat zvířatům i jejich majitelům na celém světě.

Kvalita

Kurz Dornovy metody pro zvířata získal certifikát ISO s evropsou platností pro mimoškolní výchovu a vzdělávání. Získání osvědčení bylo podmíněno veterinárním vzděláním a Akreditací lektora Dornovy metody. Nedílnou součástí výuky je vedení k zodpovědnosti a spolupráci s veterinárními lékaři. Založení Asociace terapeutů Dornovy metody pro zvířata vede k dalšímu vzdělávání a zvyšování kvality terapeutů.

Rozum a cit

Výuka na našem kurzu nezahrnuje pouze zvládnutí jednotlivých hmatů a manuální techniku. Snaží se vysvětlit a názorně předvést, co se v těle odehrává při pohybu a jak je důležité pochopit význam správného (fyziologického) postavení opěrného aparátu. Pro práci s Dornovou metodou je důležité pochopení biomechaniky pohybu a funkci všech složek opěrného aparátu, což umožní pracovat s větším citem a efektivitou.

HISTORIE

Po absolvování kurzu Dornovy metody pro lidi v roce 2006 jsem se začala zabývat jejím použitím u zvířat. Na základě znalostí anatomických, osteopatických a zejména praktických dovedností jsem postupně vypracovala techniku hmatů a metodiku Dornovy metody pro zvířata. Ta se dostávala do povědomí majitelů i veterinárních lékařů. V roce 2012 jsme uspořádali první kurz a udělali první krok ke vzniku České školy Dornovy metody pro zvířata. Ta byla založena v roce 2013 a od té doby se neustále vyvíjí a zvyšuje své kvality.

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

Systém vzdělání v České škole Dornovy metody pro zvířata je součástí Certifikátu kvality a byl v plné míře převzat ze systému Mezinárodních Akreditovaných terapeutů a lektorů Dornovy metody (pro lidi). Absolvování jednotlivých stupňů je naprosto dobrovolné a každý sám má možnost se po absolvování základního kurzu rozhodnout, zda bude dál prohlubovat své znalosti a dovednosti nebo se spokojí s tím, co získal na kurzu, který již absolvoval.

ZÁKLADNÍ KURZ

Absolvent získá ucelené znalosti teoretické i praktické. Naučí se prakticky provádět techniku Dornovy metody spolu s pochopením anatomické stavby kostry zvířat. K uvedení těchto znalostí do praxe je zapotřebí vlastní praktická zkušenost při pravidelném ošetřování zvířat Dornovou metodou.

Pracovní Seminář

Účastníci opakují již naučenou hmatovou techniku a prohlubují své dovednosti. Seznámí se také s novými hmaty, které doplňují základní metodiku. Pracovní semináře jsou také určeny k praktické výuce metodiky na zvířeti, se kterým účastník základního kurzu nepracoval. Účastníci semináře mají možnost předložit lektorům záznamy své dosavadní praxe a zkonzultovat je.

Asistence na kurzech

Zájemci, kteří na pracovním semináři prokázali svou dovednost a znalosti, se mohou zdarma účastnit základních kurzů jako asistenti. Mají možnost znovu slyšet výklad, vidět názorné ukázky a zároveň svými zkušenostmi a radami pomáhat účastníkům. Tím dochází k prohloubení jejich dovedností a schopností.

JAK SE STÁT DOPORUČENÝM TERAPEUTEM?

Samozřejmostí je úspěšné absolvování jak základního kurzu, tak pracovního semináře. Počet účastí na těchto seminářích není nijak omezen. Následně musí zájemce prokázat dostatečné znalosti a schopnosti během asistencí na základních kurzech, předložit minimálně 50 karet různých pacientů a úspěšně složit závěrečné zkoušky. Status Doporučeného terapeuta (DoTh. DornTherapist) se uděluje na tři roky a terapeut se zavazuje dodržovat stanovená a dohodnutá pravidla. Tato pravidla jsou zároveň součástí stanov Asociace terapeutů Dornovy metody pro zvířata. Podrobnosti najdete na webových stránkách Asociace www.asociacedorn.cz.

Toto osvědčení i status spadají pod certifikovaný systém ISO. Doporučení terapeuté mají povinnost spolupracovat s veterinárními lékaři a v seznamu Doporučených terapeutů České a Slovenské republiky jsou vždy uvedeni spolu s veterinárním lékařem, pokud sami nejsou veterinárními lékaři.

Máte dotazy? Napište nám!

3 + 7 =